Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Partner Cable Zrt. által történő értékesítések során alkalmazott eladási és szállítási feltételek összességét tartalmazza, és a Partner Cable Zrt. (továbbiakban Szállító) és partnerei (továbbiakban Megrendelő) között lévő összes kereskedelmi kapcsolatra vonatkozik, azok fennállásának teljes ideje alatt. A Megrendelő ettől eltérő Általános Szerződési Feltételei vagy egyéb korlátozásai Szállító felé nem érvényesek, kivéve, ha ahhoz Szállító írásban hozzájárul. Szállító lehetővé teszi az ASZF-től való eltérést külön keretszerződés kötésével hosszabb távú együttműködés esetén.


1. Szállító

A Partner Cable Zrt. a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság által 13-10-041087. cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság.
A Partner Cable Zrt. székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.

2. Megrendelő

Jelen ÁSZF alkalmazásában Megrendelő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott szolgáltatások végzésére a Partner Cable Zrt. részére megbízást ad.

3. Szolgáltatások

A Szállító által forgalmazott termékek nagy- és kiskereskedelme. Szállító a termékeknek nem előállítója, hanem kereskedője.

4. Ajánlatok

Szállító ajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül.
Szállító ajánlatát minden esetben érvényességi időhöz köti, amelyet ajánlatadáskor Megrendelő tudomására hoz, így a Szállító által megajánlott ár és szállítási határidő csak a megadott időintervallumban érvényes. Amennyiben az ajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 1 nap. Az ajánlatban megadott árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket, valamint a hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót.

5. Megrendelések

Partner Cable Zrt. megrendelést elfogad szóban és írásban is. Megrendelő törekszik arra, hogy megrendeléseit pontosan specifikálva, időben juttassa el Partner Cable Zrt. felé. Vevő megrendelései a Partner Cable Zrt. és a Megrendelő számára is a Partner Cable Zrt. írásbeli vagy nyomtatott visszaigazolásával válnak kötelező érvényűvé. Nem raktári tétel esetén Partner Cable Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az ár és áru mennyisége tekintetében tett ajánlatát módosítsa, és ezt Megrendelővel írásban közölje.

6. Elállás

A vevői megrendelés módosítása vagy lemondása a Megrendelő részéről kizárólag írásban történhet.
A raktári tételek esetében a Partner Cable Zrt. által visszaigazolt teljesítési (szállítási) dátum előtt 48 órán belül korlátozás nélkül törölhető a vevői megrendelés, amennyiben a megrendelés csomagolási-egység kiszerelésű termékre vonatkozik.
A raktáron tartott, nem csomagolási-egység kiszerelésű termék megrendelésének lemondása esetén Partner Cable Zrt. a lemondott termék megrendelési értékének 20%-os meghiúsulási kötbérét (sztornódíj) számolja fel a Megrendelő felé.
Nem raktári tételek vagy egyedi termékek lemondásának esetében Partner Cable Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nem elhárítható felmerült költségeket teljes mértékben a Megrendelőre hárítsa.

7. Vételár és fizetési feltételek, fizetési késedelem

A Partner Cable Zrt. által eladott áruk átvételét Megrendelő a szállítólevél és/vagy számla szabályszerű aláírásával kell igazolja. Megrendelő aláírásával elfogadja a szállítólevélen és/vagy számlán szereplő teljesítési dátumot. Partner Cable Zrt. a szállítólevéllel átvett áruk számláját postai úton juttatja el Megrendelőnek. Szállító Eladó nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Amennyiben Szállító a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Szállító e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Szállító a Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. Partner Cable Zrt. a fizetés módját, amennyiben a Felek külön keretszerződésben máshogy nem rendelkeznek, a Megrendelő részére az adott eseti visszaigazolásban adja meg. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvben rögzített mindenkori késedelmi kamatot köteles a Szállító részére megfizetni, továbbá Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is, legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeget, minden egyes késedelmesen ki nem egyenlített számla után. (Ptk. 6:155. § (2) bek.). Amennyiben a Megrendelő részére külön megállapodás alapján bónusz kerülne elszámolásra, a Partner Cable Zrt. jogosult azt a késedelmi kamattal kompenzálni. Késedelmes fizetés esetén Partner Cable Zrt. jogában áll továbbá a további teljesítéstől elállni, ezen túlmenően a szerződéses jogviszonyból eredő tartozások azonnal esedékessé válnak. Késedelmes fizetés esetén a Partner Cable Zrt. jogában áll a késedelmes fizetésben érintett Megrendelő további megrendeléseit visszautasítani, ill. a továbbiakban csak készpénzben történő teljesítést elfogadni. Minden fizetést, előleget forgalmi adóval (ÁFA) együtt kell teljesíteni. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a számla teljes bruttó összege (az esetleges késedelmi kamatokkal növelve) rendelkezésre áll a Partner Cable Zrt. számlaszámán (HUF: CIB BANK HU53 1070 0653 4989 2402 5110 0005; EUR: CIB BANK HU11 1070 0653 4989 2402 5000 0005). A vevő visszatartási joga kizárt. A vevő csak nem vitatott vagy jogerős követeléseket számíthat be.

8. A teljesítés helye, az áru átadása és átvétele

A teljesítés alapértelmezett helye a Szállító telephelye, a Megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A Megrendelőnek az elszállítást végző járművet olyan időpontban kell biztosítania, hogy a berakodásra megfelelő idő maradjon a Partner Cable Zrt. nyitva tartási idejében. Amennyiben Partner Cable Zrt. a Megrendelő által egyeztetett megadott címre és időpontban szállítja le az árut, Megrendelő köteles gondoskodni az áru átvételéről, a lerakodásához szükséges eszközökről, valamint a lerakodáshoz szükséges területről. Ha a Megrendelő az árut a teljesítés napján nem veszi át, akkor azt a Partner Cable Zrt. a Megrendelő kockázatára és költségére visszaszállítja, tárolja. Amennyiben Megrendelő az árut írásos készre jelentés után 5 munkanapon belül nem szállítja el, úgy Partner Cable Zrt. a Megrendelő részéről a megrendelést lemondottnak tekinti, és a 6. pont szerinti elállási következmények lépnek életbe. A Termékek átadására az Eladó vagy megbízottja jogosult. A Termékek átvételére a Vevő képviselője, vagy megbízottja jogosult. Amennyiben a Vevő képviselője nem személyesen veszi át a Termékeket a megadott teljesítési helyen, úgy a Vevő bélyegzőjével rendelkező átvevő személyt a Vevő teljes joggal eljáró és meghatalmazott képviselőjének kell tekinteni. Partner Cable Zrt. lehetőséget nyújt Megrendelő részére mintadarabok megtekintésére, a megrendelt termék minőségi ellenőrzésére. Amennyiben a Megrendelő ezzel a jogával nem él, úgy a Partner Cable Zrt. a megrendelt terméket minőségileg és tartalmilag elfogadottnak tekinti. Megrendelő köteles a megrendelésében a megrendelt áruk átvételében közreműködő személy nevét és elérhetőségét közölni. Amennyiben ezen adatokban időközben változás történik, Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Partner Cable Zrt-t. Ennek elmulasztásából történő károkért és jogi következményekért Partner Cable Zrt. felelősséget nem vállal.
A megrendelő részéről az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik. A rendelés visszaigazolásban szereplő mennyiségektől a Szállító, a tényleges szállításkor +/- 3%-al eltérhet. Szállító jogosult előszállításra, résszállításra, illetve részteljesítésre.
Amennyiben Megrendelő által megadott belföldi címen történik a megrendelés teljesítése, Szállító csomagoknál a nettó 100.000 Ft, illetve szabványos raklapos termék esetén nettó 300.000 Ft alatti szállítmány összértéknél, valamint minden egyedi szállítmánynál jogosult szállítási díjat felszámolni (egyéb megállapodás hiányában), amelynek értékét Szállító az ajánlatokban és a megrendelés visszaigazoláson jelez.
A 100 méter alatti tételek esetében (amikor Szállító nem véghosszat értékesít), Szállító jogosult vágási díjat felszámolni (egyéb megállapodás hiányában), amelynek értékét Szállító az ajánlatokban és a megrendelés visszaigazoláson jelez. A szállítmányok típusait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Darabolás esetén a tétel hosszától függetlenül, illetve vágásoknál a 100 méter alatti tételek esetében (amikor Szállító nem véghosszat értékesít), Szállító jogosult vágási díjat felszámolni (egyéb megállapodás hiányában), amelynek értékét Szállító az ajánlatokban és a megrendelés visszaigazoláson jelez.

9. Tulajdonviszonyok

A Felek rögzítik, Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja, azaz az Eladó által a Vevő részére a jelen Keretszerződés alapján leszállított Termékek az Eladó tulajdonát képezik a Vételár hiánytalan kiegyenlítéséig a Ptk. 6:216. §alapján. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 5:65.§). Egyesülés /vegyülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66. §). A Vevő köteles az Eladóra engedményezni a közös tulajdon értékesítéséből az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. A tulajdonjog fenntartásának a tényét a Vevő kifejezetten tudomásul veszi. Az Eladó nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Vevő a Vételárat az átvett Termékek értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy az átvett Termékeket a Vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és azzal sajátjaként semmilyen más módon sem rendelkezhet. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő tűrni köteles, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa az előzőekben rögzített módon.

10. Reklamáció

A Termékek átadásakor az átvevő jogosult és köteles megvizsgálni a Termékeket azok mennyiségi és minőségi átvétele érdekében, az elvárható gondossággal, a szakmai szokásoknak megfelelően. A Vevő a mennyiségi és minőségi átvételt a szállítólevél az Eladónál maradó példányának aláírásával és lebélyegzésével igazolja, amely időponttól kezdődően a Vevőt terheli az Eladó által leszállított Termékekkel kapcsolatos teljes kárveszély. Mennyiségi és minőségi kifogás esetén az Eladó és a Vevő képviselője együttesen vesznek fel az átadáskor jegyzőkönyvet. Amennyiben az átvétellel egyidejűleg nem merül fel mennyiségi és minőségi kifogás és/vagy nem kerül sor mennyiségi és minőségi hibát tartalmazó jegyzőkönyv felvételére, mennyiségi és minőségi hiba miatt a Vevő a rejtett hiba esetét kivéve a továbbiakban nem támaszthat igényt az Eladóval szemben. Raktári vásárlás esetén a Termékek elszállításának kötelezettsége a Vevőt terheli. Raktárról történő átadás (kiszolgálás) esetén az átadással mindennemű kárveszély viselése átszáll a Vevőre.

11. Szavatosság

A jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően megtett és indokolt kifogásolások esetén a Partner Cable Zrt. csereszállításra vagy javításra jogosult. Amennyiben Megrendelő lemond a csereszállításra vonatkozó jogáról vagy ha a csereszállítás a Szállítótól elvárható legjobb igyekezetén túli határidőn belül nem történik meg, ill. ha a csereként érkezett áru ismételten hibás, akkor Megrendelő választása szerint követelheti a vételár leszállítását vagy a szerződéstől elállhat. A Partner Cable Zrt-t nem terheli felelősség és nem köteles visszárut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető vissza, hogy a Megrendelő az árut nem megfelelően tárolta vagy szállította. A Partner Cable Zrt. elfogad visszárut, amennyiben az áru hibás és a hiba nem az áru Vevő általi átvételét követően keletkezett.

12. Vis Major

Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési, vagy szállítási zavarok, tűzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek róhatók fel, mentesítik a Partner Cable Zrt-t a szállítási kötelezettség alól.

13. Vegyes rendelkezések

Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet. Peres ügyekben a felek a Szállító által választott Kereskedelmi és Iparkamara szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
Amennyiben jelen ÁSzF valamely pontja jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, az adott jogszabályt kell alkalmazni, de ez nem akadályozza az ÁSzF többi részének érvényességét. (részleges érvénytelenség )
Megrendelő jelen szerződéssel szerzett jogai harmadik személyre csak Partner Cable Zrt. írásos jóváhagyásával ruházhatók át.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A jelen Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Eladó honlapján (www.partnercable.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése. Jelen ÁSZF 2022 október 03. lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

 

1. számú melléklet

 

Csomag:
Csomagolt áru: a csomag tömege nem haladhatja meg a 35 kg-ot és körmérete a 3 métert, illetve bármely térbeli kiterjedése kisebb 115 cm-es hosszúságnál és/vagy a szélessége nem haladja meg az 55 cm-t és/vagy magassága nem haladja meg az 55 cm-t. (körméret = 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság)

 

Raklap:
Raklapos szállítmány kiszállítása: a termék nem lóghat túl a szabványos EUR raklap felületén és nem haladhatja meg a 2 méteres magasságot, valamint az 1000 kg/raklap össztömeget.

 

Egyedi szállítmány:
Minden, a fentiektől eltérő szállítási egység és desztináció egyedinek minősül.

 

Egyéb információ:

 

 

Szolgáltatások

Kiszállítást biztosítunk minden partnerünk részére, melynek díjazásáról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

 

Kollégáink több éves szakmai háttérrel segítenek Önnek a megfelelő kábel kiválasztásában.

 

Telekommunikációs, kábelTV, informatikai és optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, karbantartása.

 

Bővebben >>